Presentació

Escriure és una tecnologia cultural inventada pels éssers humans, necessària per al desenvolupament de la vida social complexa. Escriure és molt més que estampar paraules en un paper o transcriure el llenguatge oral en suports perdurables. En els darrers anys nombrosos estudis acadèmics han aprofundit en la dimensió sociocultural i col·lectiva del procés d'escriure. Els documents escrits s'ajusten a models negociats en la forma i en el fons, que varien amb les societats i amb el temps. No és en  va que el llibre "Passat i present dels verbs llegir i escriure" d'Emilia Ferreiro és un text fonamental.

Escriure és també una manera de construir coneixement. Les ciències es sistematitzen i s'organitzen en textos escrits. Els textos també fonamenten i difonen els nous descobriments.

Aprendre a escriure és aprendre a produir textos eficaços i llegir és comprendre el contingut i la intenció d'un text més enllà de la seva literalitat.

Les proves Pisa, i altres avaluacions, evidencien els dèficits del sistema escolar a l'hora d'ensenyar a produir textos adequats en contextos diversos. Aprendre a llegir i escriure no és un procés que pugui quedar circumscrit a un cicle educatiu o a una assignatura. Es tracta de processos cognitivament molt complexos que s'inicien en l'educació infantil, però han de cuidar-se en totes les etapes escolars i poden prolongar-se en les etapes post universitàries com són els tallers d'escriptors o els grups de lectura

D'altra banda, la tecnologia digital no només ha proporcionat nous suports per a la comunicació textual sinó que ha revolucionat les formes de treball dels escriptors, periodistes, les editorials o les biblioteques. En la nostra societat la majoria de textos professionals es produeixen, corregeixen, transmeten, difonen i arxiven per mitjans digitals

No ha passat el mateix en el sistema educatiu on, amb independència de la major o menor digitalització de les aules, no s'aprofiten les prestacions dels dispositius digitals per millorar l'expressió escrita o la comprensió lectora dels nostres estudiants.

Encara que adoptem una perspectiva innovadora, aquest no va ser un curs sobre noves didàctiques de la llengua escrita sinó sobre recursos tecnològics per planificar, escriure, revisar i publicar textos en paper o en digital.

Aquest curs és continuació d'un altre que abordava com i perquè utilitzar les tecnologies digitals en les etapes inicials de l'aprenentatge del text escrits, la comprensió del codi que el suporta